Komisje

Rozwiń wszystkie
Zwiń wszystkie

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

Komisja Budżetu i Finansów rozpatruje sprawy: a) założeń polityki społeczno-gospodarczej Miasta, b) budżetu Miasta, c) podatków i opłat, d) majątkowe Miasta przekraczające zakres zwykłego zarządu, określone w art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym, e) oceny systemów finansowania miejskich jednostek organizacyjnych oraz efektywności ich gospodarowania, f) zwiększenia majątku Miasta i uporządkowanie jego stanu prawnego z uwzględnieniem: - osiągnięcia przychodów, - aktywizacji gospodarczej Miasta g) rozwoju Miasta, h) określenia wysokości sumy, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania, i) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta, j) pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

KOMISJA EDUKACJI I WYCHOWANIA

Komisja Edukacji i Wychowania rozpatruje sprawy: a) edukacji publicznej, b) wychowania dzieci i młodzieży, c) współpracy ze środowiskiem akademickim, d) efektywności działania gminnych jednostek oświatowych

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

KOMISJA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

Komisja Infrastruktury Komunalnej rozpatruje sprawy: a) utrzymania dróg, mostów i placów, b) lokalnego transportu zbiorowego, c) zaopatrzenia Miasta w media i inne usługi komunalne, d) cmentarzy komunalnych, e) oczyszczania miasta i utrzymania zieleni, f) targowisk i hal targowych, g) wypracowania strategii gospodarowania mieniem komunalnym, h) funkcjonowania spółek komunalnych i urządzeń infrastruktury technicznej, i) polityki mieszkaniowej Miasta, j) termomodernizacji gminnych budynków oświatowych, służby zdrowia i komunalnych zasobów mieszkaniowych, k) budowy i modernizacji infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, l) związane z kontrolą efektywności gminnych podmiotów zarządzających mieszkaniowymi zasobami Miasta.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

KOMISJA KULTURY I PROMOCJI MIASTA

Komisja Kultury i Promocji Miasta rozpatruje sprawy: a) promocji miasta, b) kultury, w tym bibliotek komunalnych i innych placówek upowszechniania kultury, c) współpracy z miastami polskimi i zagranicznymi, d) ochrony dóbr kultury, e) efektywności działania gminnych jednostek kulturalnych, f) w zakresie kultury mniejszości narodowych i etnicznych.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

KOMISJA REWIZYJNA

Komisja Rewizyjna: - kontroluje działalność Prezydenta, jednostek organizacyjnych i pomocniczych Miasta na podstawie kryteriów celowości, legalności, rzetelności i gospodarności w zakresie zarządzania mieniem i wykonywania budżetu, - opiniuje wykonanie budżetu Miasta, - występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi, - wykonuje inne zadania zlecone przez Radę lub z własnej inicjatywy w zakresie kontroli prezydenta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, - dokonuje kontroli z własnej inicjatywy. Kontakt: Biuro Rady Miasta Agnieszka Trzeciak, telefon 85 869 6160 email: atrzeciak@um.bialystok.pl

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

KOMISJA SAMORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Komisja Samorządności i Bezpieczeństwa rozpatruje sprawy: a) porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców Miasta oraz ochrony przeciwpożarowej, b) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym organizacji współdziałania z samorządami mieszkańców, c) oceny realizacji wniosków i postulatów mieszkańców Miasta, d) przekazywania Radom Osiedli składników mienia do korzystania, e) opiniowania zmian Statutu Miasta, f) herbu, flagi i hymnu Miasta, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników, g) ochrony konsumentów, h) realizacji zadań dot. funkcjonowania Straży Miejskiej, Policji i Straży Pożarnej, i) opiniowania projektów przepisów porządkowych, j) nadawania tytułu honorowego obywatela Miasta, k) współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, l) współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

KOMISJA SPORTU I TURYSTYKI

Komisja Sportu i Turystyki rozpatruje sprawy: a) sportu, kultury fizycznej i turystyki, b) efektywności pracy gminnych jednostek kultury fizycznej, c) upowszechniania turystyki jako formy spędzania wolnego czasu, d) tworzenia warunków dla rozwoju sportu i turystyki w mieście, e) opiniowania zamierzeń z zakresu inwestycji i remontów związanych ze sportem, turystyką i rekreacją.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia rozpatruje sprawy: a) działalności ośrodków pomocy społecznej, b) ochrony zdrowia, c) przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznych, d) analizy, oceny sytuacji społecznej i bytowej: rodzin, kobiet i dzieci rodzących zapotrzebowanie na świadczenie pomocy społecznej, e) inicjowania i opiniowania programów działań mających wpływ na warunki życia rodzin, f) współdziałania z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodzin, g) analizy spraw bezrobocia, h) promocji zdrowia i profilaktyki chorób, i) efektywności pracy gminnych jednostek pomocy społecznej i ochrony zdrowia

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

KOMISJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA

Komisja Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska rozpatruje sprawy: a) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, b) z zakresu środowiska, w tym ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami, zieleni komunalnej i zadrzewień, c) współdziałania z właściwymi organami w realizacji ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, prawa wodnego i ustawy o ochronie przyrody, d) utrzymania zieleni, e) gospodarki odpadami komunalnymi.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń